Tuân thủ quy định

Tuân thủ quy định

Dựa trên các quy định luật pháp, quy định nội bộ, đạo đức doanh nghiệp, các quy tắc xã hội và ý thức chung, tập đoàn Nitto Kohki đã thiết lập các điều khoản cơ bản để đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định này. Tập đoàn sẽ đảm bảo việc tuân thủ và nâng cao vị trí của mình trong xã hội.

Chính sách ngăn chặn các lực lượng chống đối xã hội

Tập đoàn Nitto Kohki tuyên bố sẽ không liên quan đến các lực lượng chống xã hội dưới bất kỳ hình thức nào. Hơn nữa, sẽ không có giám đốc hay nhân viên nào của tập đoàn lợi dụng, hợp tác, hỗ trợ hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào khác với các lực lượng chống đối xã hội.

Tập đoàn Nitto Kohki sẽ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và các cơ quan chuyên môn về việc tích cực thúc đẩy các hoạt động loại trừ các lực lượng chống xã hội.

Hoạt động mua hàng có trách nhiệm xã hội

Chính sách

Tập đoàn Nitto Kohki sẽ tham gia mua hàng có trách nhiệm xã hội đối với tất cả các nguyên liệu thô, linh kiện, sản phẩm và nguyên vật liệu gián tiếp được mua và sử dụng để sản xuất các sản phẩm của thương hiệu Nitto Kohki. Theo đó, tập đoàn tuân thủ quy định pháp luật, thể hiện sự tôn trọng quyền con người, đạo đức và quy tắc xã hội.

  1. Tập đoàn Nitto Kohki sẽ không mua các mặt hàng từ các nhà cung cấp hành động trái với chính sách này và sẽ có hành động loại trừ bất kỳ vi phạm chính sách nào nếu được biết đến.
  2. Tập đoàn Nitto Kohki sẽ đưa ra yêu cầu với các nhà cung cấp rằng họ hiểu các hoạt động mua hàng của tập đoàn. Hơn nữa, cùng nhau thực hiện những cuộc khảo sát và tham gia mua nguồn nguyên liệu có trách nhiệm.
Close Menu

Search Tìm kiếm sản phẩm

×

Cart